Ochrona danych

Polityka prywatności

Nasza firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i szanuje Twoje pragnienie prywatności. Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) jest:

Fundacja Kleist-Museum

Faberstrasse 6–7

15230 Frankfurt (Oder), Niemcy

Tel.: +49 335 387 221-0

Faks: +49 335 387 221-90

Kontakt w sprawie ochrony danych: info@kleist-museum.de

 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych: info[at]kleist-museum.de

Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestruje się ani nie przesyła nam informacji w żaden inny sposób (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego), gromadzimy następujące informacje techniczne (dane pliku dziennika):

- system operacyjny urządzenia końcowego, za pomocą którego użytkownik odwiedza naszą stronę internetową.

- przeglądarka (typ, wersja i ustawienia językowe)

- ilość pobranych danych

- aktualny adres IP urządzenia końcowego, za pomocą którego użytkownik odwiedza naszą stronę internetową

- data i godzina dostępu

- adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strona odsyłająca)

- adres URL (pod)strony, do której użytkownik uzyskuje dostęp na stronie internetowej

- dostawca usług internetowych systemu dostępu

Gromadzenie tych danych jest niezbędne ze względów technicznych w celu wyświetlenia użytkownikowi naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Regularnie nie wiemy, kto kryje się za adresem IP. Nie łączymy wyżej wymienionych danych z innymi danymi.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Ponieważ gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie ich w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej i ochrony przed nadużyciami, w tym momencie przeważa nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych

Przetwarzanie danych osobowych może opierać się na różnych podstawach prawnych. Jeśli potrzebujemy Twoich danych w celu wykonania umowy z Tobą lub udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Jeśli uzyskamy zgodę użytkownika na określone przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzamy niektóre dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym zawsze dokonujemy wyważenia interesów użytkownika zasługujących na ochronę i naszych uzasadnionych interesów. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Kontakt

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez niego dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i przetworzenia żądań. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje te są wykorzystywane do określenia żądania użytkownika i usprawnienia jego przetwarzania. Przekazywanie tych informacji odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności i za zgodą użytkownika, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. W zakresie, w jakim obejmuje to informacje o kanałach komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu), użytkownik wyraża również zgodę na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem tego kanału komunikacji, w razie potrzeby, w celu udzielenia odpowiedzi na jego wniosek. Użytkownik może oczywiście odwołać tę zgodę w dowolnym momencie w przyszłości.

Twoje dane, które otrzymaliśmy w trakcie kontaktowania się z Tobą, zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, Twoja prośba została w pełni przetworzona i dalsza komunikacja z Tobą nie jest konieczna ani pożądana przez Ciebie.

Jako administrator danych nasza firma wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych zawsze mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można zagwarantować całkowitej ochrony; w każdym razie wysyłanie niezaszyfrowanych wiadomości e-mail nie jest bezpieczne. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie wrażliwych danych niezaszyfrowaną pocztą elektroniczną, lecz o korzystanie z szyfrowanych kanałów komunikacji (np. naszego formularza kontaktowego) lub usług pocztowych.

Prawa użytkownika

Z przyjemnością poinformujemy użytkownika, czy jego dane osobowe są przetwarzane; w takim przypadku użytkownik ma prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 rozporządzenia o ochronie danych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do usunięcia (art. 17 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) na odpowiednich warunkach prawnych.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z warunkami prawnymi (art. 21 DSGVO).

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@kleist-museum.de. Korzystanie z powyższych praw jest bezpłatne.

Bez uszczerbku dla tych praw i możliwości skorzystania z jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka odwoławczego, użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza prawo o ochronie danych (art. 77 DSGVO).

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest: wpisać właściwy organ nadzorczy.

Newsletter

Użytkownik może zapisać się do newslettera na naszej stronie internetowej, w którym informujemy o aktualnych wystawach i wydarzeniach w Muzeum Kleista. Treść każdego newslettera zostanie krótko opisana podczas procesu subskrypcji. Podstawą prawną do wysyłania odpowiedniego biuletynu jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w połączeniu z. § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub zezwolenie prawne zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.

Korzystamy z tzw. procedury double-opt-in, aby zarejestrować się do naszych newsletterów. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji, jego dane zostaną automatycznie usunięte po 3 dniach.

Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest adres e-mail użytkownika. Podanie innych danych jest dobrowolne: dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia osobistego kontaktu z użytkownikiem. Po potwierdzeniu przez użytkownika przechowujemy jego adres e-mail w celu wysyłania newslettera i do momentu jego odwołania. Przechowujemy również adres IP użytkownika aktualny w momencie rejestracji, w momencie rejestracji i potwierdzenia przez okres do trzech lat po rejestracji (okres przedawnienia). Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji w przypadku wątpliwości oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie wszelkich przypadków niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną rejestracji użytkownika jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w udowodnieniu, że użytkownik wyraził zgodę, zob. również art. 7 ust. 1 DSGVO.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji. Wycofanie zgody można zgłosić, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@kleist-museum.de.

Przekazywanie danych

Zasadniczo dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub przekazanie danych jest niezbędne do wykonania stosunku umownego lub użytkownik wcześniej wyraźnie wyraził zgodę na przekazanie swoich danych.

Zewnętrzni dostawcy usług i firmy partnerskie, takie jak dostawcy płatności online lub firma spedycyjna, której zlecono dostawę, otrzymują dane użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przetworzenia zamówienia / zamówienia użytkownika. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do niezbędnego minimum. W zakresie, w jakim nasi usługodawcy przetwarzają dane osobowe użytkownika w naszym imieniu, zapewniamy w ramach przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO, że przestrzegają oni przepisów o ochronie danych w ten sam sposób. Należy również zwrócić uwagę na informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców. Odpowiedni usługodawca jest odpowiedzialny za treść usług stron trzecich, przy czym sprawdzamy usługi pod kątem zgodności z wymogami prawnymi w rozsądnym zakresie.

Przywiązujemy wagę do przetwarzania danych użytkownika na terenie UE/EOG. Może się jednak zdarzyć, że będziemy korzystać z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG. W takich przypadkach zapewniamy, że odpowiedni poziom ochrony danych porównywalny ze standardami w UE jest ustanowiony u odbiorcy przed przekazaniem danych osobowych. Można to osiągnąć na przykład za pomocą standardowych klauzul umownych UE lub Wiążących Reguł Korporacyjnych lub specjalnych umów, których regulacjom może podlegać firma.

Zamówienia w sklepie internetowym

Gdy użytkownik składa zamówienie online na naszej stronie internetowej, gromadzimy dane wymagane do zawarcia umowy. Dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy i zgodnie z obowiązkami prawnymi. O ile jest to konieczne do realizacji zamówienia, przekazujemy dane adresowe użytkownika dostawcy usług wysyłkowych. Podstawą prawną jest zawarcie i wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Do przetwarzania płatności używamy różnych dostawców usług płatniczych, którzy są zawsze zidentyfikowani i akceptują Twoje wpisy. Są oni zatem odbiorcami danych osobowych użytkownika gromadzonych w związku z procesem płatności. Podstawą prawną zaangażowania dostawców usług płatniczych jest również przetwarzanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Pliki cookie

Pliki cookie to dane, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową i umożliwiają ponowne przypisanie przeglądarki. Pliki cookie przesyłają informacje do podmiotu, który je ustawia. Pliki cookie mogą przechowywać różne informacje, takie jak ustawienia języka, czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej lub dokonane tam wpisy. Zapobiega to na przykład konieczności ponownego wprowadzania wymaganych danych formularza za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z witryny. Informacje przechowywane w plikach cookie mogą być również wykorzystywane do rozpoznawania preferencji i dostosowywania treści do obszarów zainteresowań.

Istnieją różne rodzaje plików cookie: sesyjne pliki cookie to zestawy danych, które są tylko tymczasowo przechowywane w pamięci i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe lub trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W przypadku tego typu plików cookie informacje mogą być również przechowywane w plikach tekstowych na komputerze użytkownika. Użytkownik może jednak usunąć te pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.

Własne pliki cookie są ustawiane przez aktualnie odwiedzaną witrynę. Tylko ta witryna może odczytywać informacje z tych plików cookie. Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez organizacje, które nie obsługują odwiedzanej witryny. Te pliki cookie są wykorzystywane na przykład przez firmy marketingowe.

Podstawa prawna ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie i okres ich przechowywania mogą się różnić. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych opiera się na naszych nadrzędnych uzasadnionych interesach, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Podany cel odpowiada zatem naszemu uzasadnionemu interesowi.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, zapewnienia podstawowych funkcji, pomiaru zasięgu oraz - za zgodą użytkownika - w celu dostosowania naszych usług do preferowanych obszarów zainteresowań.

Matomo

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi analizy stron internetowych typu open source Matomo, usługi świadczonej przez "InnoCraft Ltd", spółkę z siedzibą pod adresem 7 Waterloo Quay PO625 Wellington, Nowa Zelandia. Ponieważ InnoCraft ma siedzibę poza UE, InnoCraft wyznaczył przedstawiciela w UE: ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg (privacy@innocraft.com).

Matomo wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu zebrane w pliku cookie (w tym skrócony adres IP użytkownika) są przesyłane na serwer Matomo znajdujący się w UE i przechowywane do celów analizy użytkowania. Matomo nie przesyła żadnych danych na serwery znajdujące się poza naszą kontrolą. Adres IP użytkownika jest natychmiast anonimizowany podczas tego procesu, dzięki czemu użytkownik nie jest dla nas identyfikowalny. Informacje zebrane na temat korzystania z tej witryny nie są przekazywane stronom trzecim. Zebrane dane wykorzystujemy do analizy statystycznej zachowań użytkowników w celu optymalizacji funkcjonalności i stabilności strony internetowej oraz do celów marketingowych. Naszym interesem i celem przetwarzania danych jest optymalizacja naszej strony internetowej, dostosowanie treści i poprawa naszej oferty. Interesy użytkowników są wystarczająco chronione poprzez anonimizację.

Przechowujemy dane analityczne tylko tak długo, jak wymaga tego cel przetwarzania danych, ale nie dłużej niż określają to ustawienia użytkownika w Matomo. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przechowywanie i analizowanie danych o użytkowaniu pochodzących z wizyty na naszej stronie internetowej, może również w dowolnym momencie uniemożliwić ich gromadzenie przez Matomo, klikając poniżej. Plik cookie rezygnacji zostanie wówczas ustawiony przez przeglądarkę, co oznacza, że Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesji. Uwaga: jeśli użytkownik usunie pliki cookie, plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty i konieczne będzie jego ponowne ustawienie.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie na naszej platformie zarządzania zgodami (wyblakły odcisk palca w lewym dolnym rogu) i zmieniając tam swój wybór.

Vimeo

Możemy zintegrować filmy z platformy "Vimeo" dostawcy Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Polityka prywatności: vimeo.com/privacy. Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odsyłamy do oświadczenia o ochronie danych (https://www.google.com/policies/privacy), a także opcji rezygnacji z Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawień Google dotyczących wykorzystywania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/.).

YouTube (z rozwiązaniem typu "dwa kliknięcia")

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, spółki zależnej Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku użytkowników, którzy mają miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem danych jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu ochrony danych osobowych użytkowników stosujemy rozwiązanie oparte na dwóch kliknięciach. Jeśli wywołasz stronę, na której osadzony jest film z YouTube, połączenie z serwerami YouTube zostanie nawiązane dopiero po kliknięciu przycisku "Potwierdź". W takim przypadku YouTube ustawi pliki cookie i wykorzysta dane odwiedzin do własnych celów. Jeśli użytkownik jest w tym czasie zalogowany w serwisie YouTube, informacje o obejrzanych przez niego filmach zostaną przypisane do jego konta użytkownika w serwisie YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta członkowskiego przed odwiedzeniem naszej witryny.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym / UE, gdzie nie ma poziomu ochrony danych równoważnego standardowi europejskiemu, Google oświadcza, że stosuje standardowe klauzule umowne.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć pod następującym linkiem: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Google Maps to usługa mapowania świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Organem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps informacje, w tym adres IP i adres wprowadzony w ramach funkcji trasy, mogą być przesyłane na serwery dostawcy. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Gdy użytkownik odwiedza witrynę zawierającą Mapy Google, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google, dzięki czemu zawartość mapy jest przesyłana do przeglądarki i integrowana przez nią. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na tę transmisję danych. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy obejmuje to następujące dane:

- data i godzina wizyty na danej stronie internetowej

- Adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej,

- adres IP, adres (początkowy) wprowadzony w ramach planowania trasy.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Jeśli użytkownik nie chce, aby Google przetwarzał jego dane za pośrednictwem tej usługi, może wyłączyć obsługę JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie można korzystać z funkcji interaktywnej mapy Google Maps.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym / UE, gdzie nie ma poziomu ochrony danych odpowiadającego standardowi europejskiemu, Google oświadcza, że stosuje standardowe klauzule umowne.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

OpenStreetMap

Integrujemy mapy usługi OpenStreetMap Foundation na naszej stronie internetowej za pośrednictwem interfejsu API Leaflets (https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Main_Page).

Jako alternatywa dla Google Maps, OpenStreetMap jest biblioteką JavaScript typu open source, która umożliwia nam integrację interaktywnych map na naszej stronie internetowej. W celu poprawnego wyświetlania map, technicznie konieczne jest wysyłanie żądań do server.arcgisonline.com. W wyniku tych żądań możliwe jest, że informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP i dane o lokalizacji) są przesyłane na inne serwery i tam przechowywane. O ile nam wiadomo, OpenStreetMap wykorzystuje dane użytkownika wyłącznie w celu wyświetlania funkcji mapy i tymczasowego przechowywania wybranych ustawień.

Więcej informacji na temat OpenStreetMap i odpowiedniego okresu przechowywania zebranych danych można uzyskać od dostawcy lub na stronie www.openstreetmap.de/faq.html lub wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy. Więcej informacji na temat wykorzystywanych ulotek API można znaleźć na stronie www.leafletjs.com.

Użytkownik ma możliwość dezaktywacji usługi OpenStreetMap, a tym samym uniemożliwienia przekazywania danych stronom trzecim poprzez dezaktywację JavaScript w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z wyświetlania map na naszych stronach lub będzie to możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki ostrożności w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego.